About Us

เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี ๒๕๖๔  ศก  ปีฉลู  พ่อเมืองนี้หาใคร่ใจในใจ แลแปลต่างด้าวเป็นไทยใส่ไว้ ลายสือไทยนี้จึ่งมีเพื่อไพร่ฟ้าหน้าใส ในอินเทอร์เน็ตทั้งนั้น


What A Novel

WhatANovel.com มิได้มีจุดประสงค์่จะล่วงละเมิดผลงานจากเจ้าของผลงานแต่อย่างใด เป็นการแปลต่างด้าวเป็นไทยเพื่อประโยชน์ในความบันเทิงเท่านั้น หาใช่ใช้ในเชิงธุรกิจไม่


ขอขอบคุณเจ้าของผลงานที่ยอดเยี่ยม

” A Thank You to an Author “