Character

June 3, 2024

ตัวละครในนวนิยายคืออะไร ? (What a Novel Character?)

ตัวละครในนวนิยายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้า ตัวละครนั้นๆ มีบทบาทในการเล่าเรื่องของเรื่อง ตัวละครอาจเป็นมนุษย์ สัตว์…

Read More
May 31, 2024

การใช้ Side Story ในการพัฒนาตัวละคร

มีคำกล่าวที่ว่า หากคุณสามารถสร้างตัวละครรองที่แข็งแกร่ง มันจะทำให้นวนิยายของคุณสมจริง Side story หรือเรื่องราวเสริมสามารถใช้ในการพัฒนา …

Read More