short story

September 9, 2021

Short Story คืออะไร?

เรื่องสั้น (Short Story) คืองานศิลปะของการเล่าเรื่องซึ่งมอบประสบการณ์โดยรวมในการอ่านเพียงครั้งเดียว เรื่องสั้นมักจะมีตัวละครน้อย …

Read More