sidestory

May 25, 2023

Side story คืออะไร?

Side story หรือ เรื่องราวเสริม มักจะเล่าเรื่องราวของตัวละครรองหรือฉากข้างเคียงที่ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องหลัก แต่มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องหลักในระดับหนึ่งๆ อาจเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตัวละครรอง …

Read More