narrative

June 18, 2023

เรื่องเล่า (Narrative) คืออะไร?

Narrative คือ เรื่องเล่าหรือเรื่องราวของเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสิ่งที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติ การเล่าเรื่องเป็นวิธีการนำเสนอ …

Read More