Lifestyle / What · December 23, 2022 0

Novel คืออะไร ? (ในความเห็นของ OpenAI)

จากกระแสในโลกออนไลน์ที่กล่าวถึง Chat bot ที่มีชื่อว่า ChatGPT ซึ่งใช้กระบวนการสอน Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) โดยมีมนุษย์เป็นผู้ช่วยฝึกเพื่อให้ได้เรียนรู้ซึ่งความสามารถและความคิดของมนุษย์ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถให้ข้อมูล ความรู้ พูดคุยโต้แย้ง แถมยังมีกลไกป้องกันคำถามที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย  

ผู้เขียนได้ทดลองความสามารถของ OpenAI ว่าสามารถให้คำตอบที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและสามารถนำคำตอบของ OpenAI มาใช้แทนมนุษย์ได้ไหม โดยผู้เขียนเริ่มจากคำถามภาษาอังกฤษ และนำคำตอบของ OpenAI มานำเสนอโดยตรง

What is novel?

Sponsored Ads

คำว่า “นวนิยาย” อาจมีหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้

และต่อไปนี้เป็นคำจำกัดความที่เป็นไปได้บางประการ:

นวนิยายมักเป็นเรื่องยาว เป็นเรื่องสมมุติ ที่มักจะเขียนบอกเล่าเรื่องราวเป็นร้อยแก้ว นวนิยายมักแบ่งออกเป็นตอนๆ และมีบุคลิกตัวละครที่ซับซ้อน เนื้อเรื่องมีการพัฒนาเป็นอย่างดี และมีแก่นเรื่องที่หลากหลาย

นวนิยายมักมีสิ่งแปลกใหม่หรือผิดจากธรรมดา อาจเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรือเคยสัมผัสมาก่อน หรืออาจเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างมากจากที่ทราบหรือยอมรับกันอยู่ในปัจจุบัน

ด้านกฏหมาย นวนิยายมักบัญญัติข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของแบบอย่างที่เคยกำหนดไว้และอาจยังไม่ได้ทดลองหรือเป็นนวัตกรรมใหม่

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวนิยายมักพรรณานาถึงสิ่งที่ของเดิมหรือสิ่งที่แหวกแนว เช่น การค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่

ด้านบริบทของพฤติกรรมหรืออุปนิสัยบุคลิกของตัวละคร นวนิยายมักมีบุคลิกที่เป็นมาตรฐานหรือแหวกแนวจากที่เป็นอยู่

ChatGPT

อย่างไรก็ตาม แม้ OpenAI จะสามารถตอบโต้ และสร้างข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายด้าน เช่น การให้คำตอบที่ฟังดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ถูกต้อง, การให้คำตอบที่ยาวเกินไป รวมทั้งยังต้องให้ผู้ถามจินตนาการคำตอบอีกด้วย